2008 Results

28 December 2008

Vogrie, Gorebridge – ELO’s Festive Frolic

29 November 2008

Pressmennan, Stenton

25 October 2008

Lochend Wood, Dunbar

20 September 2008

Barns Ness, Dunbar

23 August 2008

Levenhall, Musselburgh

21 June 2008

John Muir Country Park, Dunbar

31 May 2008

Gullane Dunes

2 May 2008

Vogrie Country Park

24 February 2008

SoSOL – John Muir Country Park, Dunbar

2 February 2008

Pressmennan Wood, Stenton